Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

 1. A felhasználás köre
  1. Jelen ÁSZF a Hitachi Medical Systems Kft. (továbbiakban: Hitachi) minden értékesítéssel, szállítással és szervizzel kapcsolatos tevékenységére kiterjed.
  2. Ettől való eltérés vagy további megállapodás csak a Hitachi kifejezett szándékával lehetséges. Az ettől eltérő egyéni feltételeket Hitachi kizárólag írásban fogadja el.
 2. Ajánlat és szerződéskötés
  1. A Hitachi által kiadott ajánlatok csak az ajánlatban megadott határidőig érvényesek. Szerződéskötés csak a Vevő és Hitachi közös írásbeli megegyezése alapján történik.
  2. Hitachi írásbeli rendelés visszaigazolása, vagy a leszállított áru, illetve szerviztevékenység írásbeli elfogadása képezi az értékesítés, illetve szolgáltatás tárgyát.
 3. Árak és fizetési feltételek
  1. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, a rendelés visszaigazolásban szereplő árak érvényesek az eladásra, illetve szolgáltatásra. Amennyiben a szállítási határidő meghaladja a négy hónapot, Hitachi fenntartja a jogot a szállítás napján érvényes ár alkalmazására. A Vevő által Hitachinak fizetendő szervízdíj az ajánlatban, illetve rendelés visszaigazolásban megadott ár, vagy a munkaóradíj alapján kiszámított díj.
  2. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, az árak nettó árak plusz a számla kiadásának időpontjában érvényes ÁFA.
  3. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a számla fizetési határideje 30 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén Hitachi jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. A fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a fizetendő összeget a bank Hitachi számláján teljesen és visszavonhatatlanul jóváírja.
  4. Amennyiben a felek előre fizetésben állapodtak meg, Hitachi fenntartja a jogot, hogy a számlaösszeg teljes beérkezéig visszatartsa a szállítást, illetve a szolgáltatás elvégzését.
  5. A Vevő csak akkor jogosult a fizetés visszatartására, ha arra a felek által aláírt szerződésben megállapított feltételek fennállnak.
 4. A teljesítés helye és ideje
  1. A szállítási információk megadása (beleértve az ajánlatokat és rendelés visszaigazolást) nem kötelező, kivéve ha a közös megállapodásban erre vonatkozóan írásos megegyezés születik. A szállítás, illetve szolgáltatás munkanapokon, hétfőtől péntekig 08.00 – 17.00 óra között történik, kivéve ha a felek másképp állapodnak meg. Amennyiben a Vevőnek erre kifejezett igénye van (például teljes rendszerleállás esetén), közös megállapodás esetén Hitachi a megadott időtartamon kívül is vállalhatja a munka elvégzését.
  2. Vevő korábbi ügyletből származó fizetési késedelme esetén Hitachi visszatarthatja a szállítást, illetve szolgáltatást.
  3. Amennyiben Hitachi saját hibájából nem teljesíti a megállapodott szállítási határidőt, Vevőnek egy ésszerű határidőn belül (ami legalább 14 nap) lehetőséget kell adnia egy új szállítás megszervezésére.Ha Hitachi a meghosszabbított szállítási határidőt sem tartja be, a Vevő visszavonhatja a szerződést Hitachi részére kiadott írásos értesítés formájában.A nem-teljesítés vagy késedelmes teljesítés miatt felmerülő kárigényt Vevő a vonatkozó törvények keretén belül nyújthatja be.
  4. Hitachi jogosult részszállításra, amennyiben az a Vevő számára is elfogadható. Ilyen esetben a részszállítások különálló szállításnak számítanak, a fizetési kötelezettség, a kockázat átszállás és a jótállási feltételek vonatkozásában.
  5. Amennyiben a Vevő Hitachinak nem felróható okok miatt nem fogadja el a megvásárolt terméket, vagy szolgáltatást, Hitachi vagy ragaszkodhat annak elfogadásához (mely esetben a 4.7 paragrafus lép életbe), vagy visszaléphet a szerződéstől, vagy követelheti, illetve visszatarthatja a nettó vételár vagy szervizdíj 15% összegét, az őt ért károk és költségek átalány kompenzációjaként, vagy amennyiben az őt ért károk ennél magasabbak, a tényleges kár összegét. Vevő jogosult bizonyítani, hogy a felmerült kár ennél alacsonyabb volt.
  6. A kockázat átszállása a Vevőre az alábbiak szerint történik: A Vevőnek felróható késedelem esetén a kockázat akkor száll át, amikor Hitachi értesíti a Vevőt a szállításra, illetve üzembe helyezésre történő készenlétéről.
   1. „carriage free”, telepítés nélküli szállítás esetén a terméknek a Vevő által meghatározott szállítási címre történő megérkezésekor
   2. Telepítés nélküli szállítás esetén a termék szállítmányozónak történő átadásakor
   3. Telepítést, illetve üzembe helyezést magában foglaló szállítás esetén a terméknek a Vevőhöz történő megérkezésekor.
  7. Amennyiben a késedelem a Vevő kérésére, vagy neki felróható okokból történik, vagy a Vevő visszautasítja a fogadókészséget, Hitachi jogosult arra, hogy a késedelem idejére a terméket a Vevő költségére és kockázatára tárolja Hitachi vagy harmadik fél telephelyén. Hitachi írásban történő készenléti értesítése elegendő bizonyíték a Vevő késedelmes elfogadására. A késedelmes fogadókészség idejére Vevőnek kárpótolnia kell Hitachit az őt ért veszteségekért, a felmerülő tárolási költségekért és a vonatkozó költségekért a bruttó számlaösszeg 1 %-át kitevő átalánydíjban, havonta, vagy ha a tényleges kár ennél magasabb, akkor annak mértékében. Vevőnek jogában áll bizonyítani, hogy a tényleges kár ennél alacsonyabb. Hitachi fenntartja a jogot arra, hogy a késedelmes fogadókészség ideje alatt bármikor elálljon a szerződéstől, amikor is a 4.5 pontban foglaltak lépnek életbe
  8. Az előre megbeszélt szerviz időpontokat 5 nappal előbb térítésmentesen le lehet mondani. Amennyiben Vevő nem jelzi időben a szerviz időpont lemondását, átszervezését, vagy késedelmét, az ebből adódó várakozási idővel, az oda- és visszautazással, illetve  egyéb okkal felmerülő költséget Vevő megtéríti Hitachi számára.
 5.  Tulajdonjog fenntartása
  1. A szerződés szerint leszállított termék minden költséget magában foglaló szerződéses összegének teljes megfizetéséig a tulajdonjog Hitachit illeti meg. Javítás, illetve alkatrészcsere esetén a beépített alkatrész(ek) tulajdonjoga a teljes szerződéses összeg kifizetéséig Hitachit illeti meg.
  2. A tulajdonjog visszatartás ideje alatt Vevőnek joga van a szállítás helyszínén normál üzletmenet szerint használni a terméket, de nem adhatja el Hitachi írásbeli engedélye nélkül.
  3. A tulajdonjog visszatartás ideje alatt Vevő legnagyobb gonddal jár el a termék használata során. Lefoglalás vagy bármely más harmadik fél által történő beavatkozás esetén Vevőnek azonnal írásban értesíteni kell Hitachit és a harmadik felet is a tulajdonjog visszatartás tényéről.
  4. A javítás előtt  hibafeltárás céljából telepített termékek és szoftver Hitachi tulajdonában maradnak.
  5. Ha a Vevő nem fizet, vagy olyan esetekben, ahol az 5.3 pontban történtek lépnek életbe, Vevő előzetes értesítés után szabad hozzáférést biztosít a készülékhez a telepített termék eltávolítása érdekében.
  6. A leszerelés és eltávolítás költségeit Vevő viseli, kivéve, ha az 5.4 pontban foglaltakról van szó.
  7. Ha egy javítás ellátásához olyan csere alkatrész telepítésére van szükség, amire a tulajdonjog törvény alapján az eszköz tulajdonosára szállt át, Hitachi a teljes szerződéses érték megfizetéséig jogosult a telepített terméket saját költségén leszerelni, visszaállítva az eszközt eredeti állapotába. Vevő előzetes értesítést követően akadálytalan hozzáférést köteles biztosítani az eszközhöz a telepített termékek leszereléséhez, vagy megfelelő szerződéses dokumentumokkal biztosítania kell, hogy a berendezés harmadik fél tulajdonosa hozzáférést engedélyezzen Hitachi számára.
 6. Átvétel
  Az áru vagy szolgáltatás átvétele a szállítással egyidejűleg esedékes és nem lehet megtagadni kisebb hibák alapján.
 7. Áruhibák, garancia, felelősség
  1. Vevő köteles átvizsgálni az átvett, üzembe helyezett és/vagy beépített termékeket és/vagy szolgáltatásokat a teljesség, kár és hiba, minőség és specifikációnak való megfelelés tekintetében. A hibákat a szállítástól számított 10 napon belül kell jelezni Hitachinak, a rejtett hibákat pedig az észrevételtől számított 10 napon belül. Amennyiben szállításkor Vevő látható hibát vagy hiányt észlel, azonnal értesítenie kell a szállítót (áruszállítás esetében), kárbejelentést kell benyújtania és azonnal értesítenie kell erről Hitachit. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, Hitachi garanciális és/vagy kártérítési kötelezettsége érvényét veszíti.
  2. Amennyiben a megrendelés visszaigazolás másképp nem rendelkezik, a termékekre és a beépített alkatrészekre vonatkozó garancia a kockázat átszállás időpontjától (4.6 és 4.7 pontok) az alábbi időtartamra vonatkozik:
   • 6 hónap cserére és alkatrészekre
   • fogyóanyagra nincs garancia
   • minden egyéb termékre 12 hónap.
  3. Amennyiben Vevő elmulasztja időben írásban tájékoztatni Hitachit a hibáról, Hitachi nem köteles garanciát nyújtani. A garanciális feltételek szerinti, időben és megfelelően bejelentett hibákra Hitachi vagy a hiba kijavításával, vagy hibátlan áru szállításával teljesíti garanciális kötelezettségét, Hitachi saját megfontolása alapján. Amennyiben a hiba nem hárítható el azonnal, Vevő méltányos határidőt biztosít Hitachinak a teljesítésre. Vevőnek nincs joga kártérítésre, árcsökkentésre és nem állhat el a szerződéstől.
  4. A Hitachi termékekről és szolgáltatásokról elérhető információk nem képezik alapját semmilyen garanciának a termék tulajdonságait illetően, kivéve, ha erről kifejezetten megállapodnak a felek írásban.
  5. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
   • normális elhasználódás és kopás,
   • külső tényezők és vis maior,
   • nem megfelelő vagy elégtelen előkészítés, munkavégzés, szerelés,működtetés, használat vagy karbantartás a terméken és/vagy a telepítési/üzemeltetési helyszínen,

   nem-megfelelőség a gyártó használati utasításának és a termék kezelői kézikönyvének előírásaihoz képest, olyan, nem csereszabatos alkatrészek felhasználása akár a Vevő, akár a Vevő szerződött partnere által, amelyeket a Hitachi előzetesen írásban nem hagyott jóvá arra a meghatározott célra,

   • nem-reprodukálható szoftver hibák,
   • amennyiben a terméket a felhasználási céljától vagy a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett céltól eltérő célra használják,
   • a terméken végzett olyan változtatások, módosítások, javítások a Vevő vagy harmadik fél által, amelyet a Hitachi előzetesen írásban nem hagyott jóvá.
  6. AHitachi csak abban az országban vállal garanciát, ahová a terméket leszállította és a szerviz szolgáltatás nem sérti harmadik fél érdekeit. Kivételt képez, ha írásban kifejezetten másképpen egyeztek meg.
   Amennyiben egy harmadik fél jogos követelést támaszt a Hitachi által leszállított termék vásárlásával vagy használatával kapcsolatban felmerült tulajdonjog megsértése miatt, a Hitachi saját belátása szerint és költségén, vagy használati jogot fog szerezni a kérdéses termékre, vagy változtatást eszközöl a terméken olymódon, hogy a tulajdonjogok ne szenvedjenek csorbát, vagy kicseréli a terméket.
   Ha a fenti megoldások egyike sem ésszerű, a Vevő jogosult lesz törvény által biztosított visszalépési jogához vagy árcsökkentéshez.
   Az előbb említett kötelezettségek csak akkor jutnak érvényre, ha és amennyiben a vásárló azonnal értesíti Hitachit, hogy egy harmadik fél írásban követeli jogait, amelyben nem ismeri el a visszaélést, és a Hitachi hatáskörébe utalja az óvintézkedések megtételét és a kártérítési megállapodásokat. Amennyiben a Vevő kárenyhítés vagy egyéb fontos okból kifolyólag felfüggeszti a termék használatát, köteles értesíteni a harmadik érdekelt felet, hogy a használat felfüggesztése nem jelenti a tulajdonjog megsértésének elismerését.
   A Vevő jogos követeléseit nem lehet figyelembe venni, ha a Vevő maga felelős a tulajdonjog megsértéséért. A kizárás akkor is érvényes, ha a Vevő okozta a tulajdonjog megsértését specifikációjával, vagy a Hitachi által előre nem látható termékhasználat miatt, vagy amiatt, hogy a terméket a Vevő átalakította, vagy olyan alkatrészekkel együtt használta, amit nem a Hitachi biztosított számára. Szoftver esetében, a tulajdonjogok megsértésének kiegészítésképpen a 8. bekezdést (OEM szoftver) is kell alkalmazni. Minden egyéb követelés a Hitachival és leányvállalataival, képviselőivel, alkalmazottaival, igazgatóival és ügynökeivel („képviselőivel”) szemben ki van zárva.
  7. Anyaghibára vagy egyéb szerződéses követelésre vonatkozó felelősség hatálya a hiba felmerülésének időpontjától számított 1 éves időszakra van korlátozva.
  8. A törvényben megengedett mértéktől függően, a Hitachi és képviselői kizárnak bármilyen elvesztésből vagy egyszerű hanyagságból bekövetkező káresemény iránti felelősséget.
  9. A Hitachi és/vagy képviselői semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges vagy valamiből szükségszerűen következő kárért, beleértve a veszteséget és nyereséget, és ezek a felelősségek a törvényben megengedett mértékig ki vannak zárva.
  10. A készülék használatából vagy áramszünet miatt fellépő károk iránti kártérítési igények a törvényben megengedett mértékig ki vannak zárva.
  11. A Hitachi nem vállal felelősséget a Vevő által a berendezésen elmentett adatok vagy szoftverek tárolásáért vagy folyamatos funkcionalitásáért amelyek egy csere, frissítés vagy fejlesztés (upgrade) során történtek. A Vevő teljes mértékben felelős a biztonsági adat mentésekért (backup).
  12. Ha a Vevő a berendezések karbantartására és javítására egy harmadik felet bíz meg a Hitachi tevékenysége előtt, alatt, vagy után, a Hitachi nem vállal felelősséget a szerviz nemmegfelelőségéért vagy megfelelőségéért, illetve az ebből eredő komplikációkért vagy károkért.
 8. OEM software
  Amennyiben a szerződés tárgya Hitachi szoftvert, szoftver licencet, vagy egy harmadik féltől származó szoftvert („OEM szoftver”) tartalmaz, úgy tekintendő, hogy a Vevő erre nem tett szert, hanem csak a megvásárolt berendezésben vagy azzal együtt történő használatra kapott engedélyt nem kizárólagos és át nem ruházható alapon.   
  A hozzáférési jogok és forráskódok nem képezik a szállítás részét. Az OEM szoftver gyártói licenc feltételeit és egyéb általános szállítási feltételeit a Vevő kérésére fogjuk átadni. A Vevő a szoftver elfogadásával elfogadja azok érvényességét.
 9. Együttműködési kötelezettség
  1. AHitachinak jogában áll visszatartani vagy megszakítani a szolgáltatás teljesítését a Vevő költségére, ha a karbantartandó vagy megjavítandó berendezés nem áll rendelkezésre kifogástalan higiéniai körülmények között, azaz fertőzés veszélye áll fenn.  
  2. A Vevő biztosítja a berendezés szervizeléséhez szükséges időt és hozzáférést.  Ezen felül a Vevő biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi műszaki feltételeket (pl. elektromos áram, víz, fűtés, légkondicionálás, internet kapcsolat, stb.) a Hitachi számára költségmentesen. Az elektromos telepítések az alkalmazandó rendelkezéseknek és szabványoknak megfelelően történjenek.
  3. Amennyiben a Vevőnek cserealkatrészre és tartozékra kedvezményes árat ajánlott Hitachi arra alapozva, hogy a használt részeket visszajuttatják Hitachinak, valamennyi kicserélt alkatrészt a Hitachinak vissza kell juttatni, kivéve, ha a Hitachi erről a jogáról írásban lemondott. Vevő a használt alkatrész vizsgálatára szóló kérését a Hitachi felé azonnal jelezze, vagy legkésőbb az alkatrészcsere után két héten belül.
 10. Közzétételi kötelezettség
  A Vevő azonnal értesíti Hitachit bármely termékbiztonsággal kapcsolatos panaszáról, valamint az Orvosi Eszközök Szabályzata (Medical Devices Regulation) tekintete alá eső súlyos incidensről, amennyiben a kérdéses terméket a Hitachi gyártotta vagy szállította még abban az esetben is, ha párhuzamosan nem nyújtanak be garancia igényt. A hatóságoknak küldött bejelentésről készült másolatot a Hitachi részére is meg kell küldeni.
 11. Elektronikai eszközök megsemmisítése
  1. Ha a Vevő a megvásárolt terméket továbbadja egy harmadik fél részére, a Vevő személyesen vállalja, hogy a kereskedelmi szerződésbe beilleszt egy szakaszt arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt termék annak várható élettartamának végén megfelelően lesz megsemmisítve az utolsó vásárló költségén. Vevő ezennel mentesíti Hitachit a törvény szerinti esetleges kötelezettsége alól, a termék visszavételére és az érdekelt harmadik fél követeléseire vonatkozóan.   
  2. Amennyiben a Vevő elmulasztja ezen kötelezettségét továbbadni, akkor az ő kötelessége lesz visszavenni és a termék élettartamának végén megfelelően megsemmisíteni a terméket a saját költségén.
  3. Hitachikövetelése a kártalanításra a Vevőn keresztül a berendezés használatának végétől számított két évig lesz érvényben. A korlátozási időtartam a Vevőtől kapott, a használat végéről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől kezdődik.  
 12. A Vevő adatainak kezelése
  1. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Hitachi olymódon gyűjti be, tárolja, kezeli és továbbítja, hogy azok az érvényben lévő előírásoknak a legszigorúbban megfeleljenek, beleértve az Európai Általános Adatvédelmi Szabályozást (GDPR) és a Hitachi Titoktartási Nyilatkozatát. 
   A Titoktartási Nyilatkozatnak megfelelően Vevő hírlevelet fog kapni, kivéve ha leiratkozik. A Hitachi Titoktartási Nyilatkozat tájékoztatja a feldolgozott adat kategóriákról, milyen céllal és milyen meggondolásból történt az adatkezelés, az adat használóiról és az adattulajdonos jogairól a GDPR 13. cikkely ff. pontja szerint. A Titoktartási Nyilatkozat a Hitachi honlapján található:
   http://www.hitachi-medical-systems.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html
  2. A Vevő biztosítja és felelős azért, hogy a Hitachi által nyújtott tanácsadás, karbantartás vagy garanciális időszak alatt a Hitachi alkalmazottja ne lásson páciens adatokat. Amennyiben ez elkerülhetetlen és a páciens adatok láthatóvá válnak a Hitachi számára, akkor adatkezelői megállapodást (DPA) kell kötni. Amennyiben ilyen megállapodás nem született, egy általános DPA lép életbe, ami a Hitachi honlapján olvasható:
   http://www.hitachi-medical-systems.hu/adatvedelmi-es-titoktartasi-melleklet-dpa.html
  3. A Vevő felelős azért, hogy alkalmazottait és képviselőit tájékoztassa a fenti bekezdésben ismertetett megállapodásról.
 13. Alkalmazandó jog,  igazságszolgáltatás helyszíne, elkülöníthetőségi záradék
  1. A felek közötti jogi kapcsolat kizárólag a magyar törvénykezés hatálya alá tartozik,  függetlenül a különböző jogrendszerek esetleges ellentmondásaitól. Az ENSZ Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG) nem alkalmazandó.
  2. Bármely vita vagy követelés, amely  a jelen ÁSZF alkalmazásából vagy annak megszegésével kapcsolatban felmerül, a Vevő székhelye szerinti bíróság törvényhozása  elé lesz terjesztve, és valamennyi fél ezennel hozzájárul eme bíróság törvénykezéséhez és helyszínéhez.
  3. Amennyiben bármely szerződéses cikkely, beleértve a jelen ÁSZF-t is, bármely okból hatályát vesztettnek vagy a bíróság vagy más illetékes hatóság által nem kikényszeríthetőnek bizonyul, az ilyen cikkelyt a felek eredeti akaratának leginkább megfelelő hatályos cikkelyre fogják kicserélni. A szerződés további része változatlanul érvényben marad.
 14. Export korlátozás
  1. Hitachi bizonyos termékei kettős használatú termékként lettek besorolva az 1996. december  13-i keltű Árufelügyeleti Törvény értelmében és ezért export korlátozás hatálya alá tartoznak.
  2. Az ilyen termékeket a Vevőnek tilos a vámterületen kívülre exportálni és közvetlenül vagy közvetve elérhetővé tenni olyan harmadik fél részére, aki nem orvosi célú használatra akarja továbbexportálni a terméket, vagy aki részéről egy ilyen cselekedet - az ésszerűséget figyelembe véve - várható.
  3. Hitachi termékei, szoftverei és/vagy technológiája nem használható fel a nemzetközi béke és biztonság megzavarására, beleértve: (i) a tömegpusztító fegyverek tervezését, fejlesztését, gyártását, tárolását vagy egyéb használatát, mint például nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy rakéták, (ii) egyéb katonai tevékenységek vagy (iii) ezen tevékenységek bármilyen felhasználásának támogatása.