Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

 1. A felhasználás köre
  1. Jelen ÁSZF a Hitachi Medical Systems Kft. (továbbiakban: Hitachi) minden értékesítéssel, szállítással és szervizzel kapcsolatos tevékenységére kiterjed.
  2. Ettől való eltérés vagy további megállapodás csak a Hitachi kifejezett szándékával lehetséges. Az ettől eltérő egyéni feltételeket Hitachi kizárólag írásban fogadja el.
 2. Ajánlat és szerződéskötés
  1. A Hitachi által kiadott ajánlatok csak az ajánlatban megadott határidőig érvényesek. Szerződéskötés csak a Vevő és Hitachi közös írásbeli megegyezése alapján történik.
  2. Hitachi írásbeli rendelés visszaigazolása, vagy a leszállított áru, illetve szerviztevékenység írásbeli elfogadása képezi az értékesítés, illetve szolgáltatás tárgyát.
 3. Árak és fizetési feltételek
  1. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, a rendelés visszaigazolásban szereplő árak érvényesek az eladásra, illetve szolgáltatásra. Amennyiben a szállítási határidő meghaladja a négy hónapot, Hitachi fenntartja a jogot a szállítás napján érvényes ár alkalmazására. A Vevő által Hitachinak fizetendő szervízdíj az ajánlatban, illetve rendelés visszaigazolásban megadott ár, vagy a munkaóradíj alapján kiszámított díj.
  2. Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, az árak nettó árak plusz a számla kiadásának időpontjában érvényes ÁFA.
  3. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a számla fizetési határideje 30 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén Hitachi jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. A fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a fizetendő összeget a bank Hitachi számláján teljesen és visszavonhatatlanul jóváírja.
  4. Amennyiben a felek előre fizetésben állapodtak meg, Hitachi fenntartja a jogot, hogy a számlaösszeg teljes beérkezéig visszatartsa a szállítást, illetve a szolgáltatás elvégzését.
  5. A Vevő csak akkor jogosult a fizetés visszatartására, ha arra a felek által aláírt szerződésben megállapított feltételek fennállnak.
 4. A teljesítés helye és ideje
  1. A szállítási információk megadása (beleértve az ajánlatokat és rendelés visszaigazolást) nem kötelező, kivéve ha a közös megállapodásban erre vonatkozóan írásos megegyezés születik. A szállítás, illetve szolgáltatás munkanapokon, hétfőtől péntekig 08.00 – 17.00 óra között történik, kivéve ha a felek másképp állapodnak meg. Amennyiben a Vevőnek erre kifejezett igénye van (például teljes rendszerleállás esetén), közös megállapodás esetén Hitachi a megadott időtartamon kívül is vállalhatja a munka elvégzését.
  2. Vevő korábbi ügyletből származó fizetési késedelme esetén Hitachi visszatarthatja a szállítást, illetve szolgáltatást.
  3. Amennyiben Hitachi saját hibájából nem teljesíti a megállapodott szállítási határidőt, Vevőnek egy ésszerű határidőn belül (ami legalább 14 nap) lehetőséget kell adnia egy új szállítás megszervezésére.Ha Hitachi a meghosszabbított szállítási határidőt sem tartja be, a Vevő visszavonhatja a szerződést Hitachi részére kiadott írásos értesítés formájában.A nem-teljesítés vagy késedelmes teljesítés miatt felmerülő kárigényt Vevő a vonatkozó törvények keretén belül nyújthatja be.
  4. Hitachi jogosult részszállításra, amennyiben az a Vevő számára is elfogadható. Ilyen esetben a részszállítások különálló szállításnak számítanak, a fizetési kötelezettség, a kockázat átszállás és a jótállási feltételek vonatkozásában.
  5. Amennyiben a Vevő Hitachinak nem felróható okok miatt nem fogadja el a megvásárolt terméket, vagy szolgáltatást, Hitachi vagy ragaszkodhat annak elfogadásához (mely esetben a 4.7 paragrafus lép életbe), vagy visszaléphet a szerződéstől, vagy követelheti, illetve visszatarthatja a nettó vételár vagy szervizdíj 15% összegét, az őt ért károk és költségek átalány kompenzációjaként, vagy amennyiben az őt ért károk ennél magasabbak, a tényleges kár összegét. Vevő jogosult bizonyítani, hogy a felmerült kár ennél alacsonyabb volt.
  6. A kockázat átszállása a Vevőre az alábbiak szerint történik: A Vevőnek felróható késedelem esetén a kockázat akkor száll át, amikor Hitachi értesíti a Vevőt a szállításra, illetve üzembe helyezésre történő készenlétéről.
   1. „carriage free”, telepítés nélküli szállítás esetén a terméknek a Vevő által meghatározott szállítási címre történő megérkezésekor
   2. Telepítés nélküli szállítás esetén a termék szállítmányozónak történő átadásakor
   3. Telepítést, illetve üzembe helyezést magában foglaló szállítás esetén a terméknek a Vevőhöz történő megérkezésekor.
  7. Amennyiben a késedelem a Vevő kérésére, vagy neki felróható okokból történik, vagy a Vevő visszautasítja a fogadókészséget, Hitachi jogosult arra, hogy a késedelem idejére a terméket a Vevő költségére és kockázatára tárolja Hitachi vagy harmadik fél telephelyén. Hitachi írásban történő készenléti értesítése elegendő bizonyíték a Vevő késedelmes elfogadására. A késedelmes fogadókészség idejére Vevőnek kárpótolnia kell Hitachit az őt ért veszteségekért, a felmerülő tárolási költségekért és a vonatkozó költségekért a bruttó számlaösszeg 1 %-át kitevő átalánydíjban, havonta, vagy ha a tényleges kár ennél magasabb, akkor annak mértékében. Vevőnek jogában áll bizonyítani, hogy a tényleges kár ennél alacsonyabb. Hitachi fenntartja a jogot arra, hogy a késedelmes fogadókészség ideje alatt bármikor elálljon a szerződéstől, amikor is a 4.5 pontban foglaltak lépnek életbe
  8. Az előre megbeszélt szerviz időpontokat 5 nappal előbb térítésmentesen le lehet mondani. Amennyiben Vevő nem jelzi időben a szerviz időpont lemondását, átszervezését, vagy késedelmét, az ebből adódó várakozási idővel, az oda- és visszautazással, illetve  egyéb okkal felmerülő költséget Vevő megtéríti Hitachi számára.
 5.  Tulajdonjog fenntartása
  1. A szerződés szerint leszállított termék minden költséget magában foglaló szerződéses összegének teljes megfizetéséig a tulajdonjog Hitachit illeti meg. Javítás, illetve alkatrészcsere esetén a beépített alkatrész(ek) tulajdonjoga a teljes szerződéses összeg kifizetéséig Hitachit illeti meg.
  2. A tulajdonjog visszatartás ideje alatt Vevőnek joga van a szállítás helyszínén normál üzletmenet szerint használni a terméket, de nem adhatja el Hitachi írásbeli engedélye nélkül.
  3. A tulajdonjog visszatartás ideje alatt Vevő legnagyobb gonddal jár el a termék használata során. Lefoglalás vagy bármely más harmadik fél által történő beavatkozás esetén Vevőnek azonnal írásban értesíteni kell Hitachit és a harmadik felet is a tulajdonjog visszatartás tényéről.
  4. A javítás előtt  hibafeltárás céljából telepített termékek és szoftver Hitachi tulajdonában maradnak.
  5. Ha a Vevő nem fizet, vagy olyan esetekben, ahol az 5.3 pontban történtek lépnek életbe, Vevő előzetes értesítés után szabad hozzáférést biztosít a készülékhez a telepített termék eltávolítása érdekében.
  6. A leszerelés és eltávolítás költségeit Vevő viseli, kivéve, ha az 5.4 pontban foglaltakról van szó.
  7. Ha egy javítás ellátásához olyan csere alkatrész telepítésére van szükség, amire a tulajdonjog törvény alapján az eszköz tulajdonosára szállt át, Hitachi a teljes szerződéses érték megfizetéséig jogosult a telepített terméket saját költségén leszerelni, visszaállítva az eszközt eredeti állapotába. Vevő előzetes értesítést követően akadálytalan hozzáférést köteles biztosítani az eszközhöz a telepített termékek leszereléséhez, vagy megfelelő szerződéses dokumentumokkal biztosítania kell, hogy a berendezés harmadik fél tulajdonosa hozzáférést engedélyezzen Hitachi számára.
 6. Átvétel
  Az áru vagy szolgáltatás átvétele a szállítással egyidejűleg esedékes és nem lehet megtagadni kisebb hibák alapján.
 7. Áruhibák, garancia, felelősség
  1. Vevő köteles átvizsgálni az átvett, üzembe helyezett és/vagy beépített termékeket és/vagy szolgáltatásokat a teljesség, kár és hiba, minőség és specifikációnak való megfelelés tekintetében. A hibákat a szállítástól számított 10 napon belül kell jelezni Hitachinak, a rejtett hibákat pedig az észrevételtől számított 10 napon belül. Amennyiben szállításkor Vevő látható hibát vagy hiányt észlel, azonnal értesítenie kell a szállítót (áruszállítás esetében), kárbejelentést kell benyújtania és azonnal értesítenie kell erről Hitachit. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, Hitachi garanciális és/vagy kártérítési kötelezettsége érvényét veszíti.
  2. Amennyiben a megrendelés visszaigazolás másképp nem rendelkezik, a termékekre és a beépített alkatrészekre vonatkozó garancia a kockázat átszállás időpontjától (4.6 és 4.7 pontok) az alábbi időtartamra vonatkozik:
   • 6 hónap cserére és alkatrészekre
   • fogyóanyagra nincs garancia
   • minden egyéb termékre 12 hónap.
  3. Amennyiben Vevő elmulasztja időben írásban tájékoztatni Hitachit a hibáról, Hitachi nem köteles garanciát nyújtani. A garanciális feltételek szerinti, időben és megfelelően bejelentett hibákra Hitachi vagy a hiba kijavításával, vagy hibátlan áru szállításával teljesíti garanciális kötelezettségét, Hitachi saját megfontolása alapján. Amennyiben a hiba nem hárítható el azonnal, Vevő méltányos határidőt biztosít Hitachinak a teljesítésre. Vevőnek nincs joga kártérítésre, árcsökkentésre és nem állhat el a szerződéstől.
  4. A Hitachi termékekről és szolgáltatásokról elérhető információk nem képezik alapját semmilyen garanciának a termék tulajdonságait illetően, kivéve, ha erről kifejezetten megállapodnak a felek írásban.
  5. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
   • normális elhasználódás és kopás,
   • külső tényezők és vis maior,
   • nem megfelelő vagy elégtelen előkészítés, munkavégzés, szerelés,működtetés, használat vagy karbantartás a terméken és/vagy a telepítési/üzemeltetési helyszínen,

   nem-megfelelőség a gyártó használati utasításának és a termék kezelői kézikönyvének előírásaihoz képest, olyan, nem csereszabatos alkatrészek felhasználása akár a Vevő, akár a Vevő szerződött partnere által, amelyeket a Hitachi előzetesen írásban nem hagyott jóvá arra a meghatározott célra,

   • nem-reprodukálható szoftver hibák,
   • amennyiben a terméket a felhasználási céljától vagy a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett céltól eltérő célra használják,
   • a terméken végzett olyan változtatások, módosítások, javítások a Vevő vagy harmadik fél által, amelyet a Hitachi előzetesen írásban nem hagyott jóvá.
  6. AHitachi csak abban az országban vállal garanciát, ahová a terméket leszállította és a szerviz szolgáltatás nem sérti harmadik fél érdekeit. Kivételt képez, ha írásban kifejezetten másképpen egyeztek meg.
   Amennyiben egy harmadik fél jogos követelést támaszt a Hitachi által leszállított termék vásárlásával vagy használatával kapcsolatban felmerült tulajdonjog megsértése miatt, a Hitachi saját belátása szerint és költségén, vagy használati jogot fog szerezni a kérdéses termékre, vagy változtatást eszközöl a terméken olymódon, hogy a tulajdonjogok ne szenvedjenek csorbát, vagy kicseréli a terméket.
   Ha a fenti megoldások egyike sem ésszerű, a Vevő jogosult lesz törvény által biztosított visszalépési jogához vagy árcsökkentéshez.
   Az előbb említett kötelezettségek csak akkor jutnak érvényre, ha és amennyiben a vásárló azonnal értesíti Hitachit, hogy egy harmadik fél írásban követeli jogait, amelyben nem ismeri el a visszaélést, és a Hitachi hatáskörébe utalja az óvintézkedések megtételét és a kártérítési megállapodásokat. Amennyiben a Vevő kárenyhítés vagy egyéb fontos okból kifolyólag felfüggeszti a termék használatát, köteles értesíteni a harmadik érdekelt felet, hogy a használat felfüggesztése nem jelenti a tulajdonjog megsértésének elismerését.
   A Vevő jogos követeléseit nem lehet figyelembe venni, ha a Vevő maga felelős a tulajdonjog megsértéséért. A kizárás akkor is érvényes, ha a Vevő okozta a tulajdonjog megsértését specifikációjával, vagy a Hitachi által előre nem látható termékhasználat miatt, vagy amiatt, hogy a terméket a Vevő átalakította, vagy olyan alkatrészekkel együtt használta, amit nem a Hitachi biztosított számára. Szoftver esetében, a tulajdonjogok megsértésének kiegészítésképpen a 8. bekezdést (OEM szoftver) is kell alkalmazni. Minden egyéb követelés a Hitachival és leányvállalataival, képviselőivel, alkalmazottaival, igazgatóival és ügynökeivel („képviselőivel”) szemben ki van zárva.
  7. Anyaghibára vagy egyéb szerződéses követelésre vonatkozó felelősség hatálya a hiba felmerülésének időpontjától számított 1 éves időszakra van korlátozva.
  8. A törvényben megengedett mértéktől függően, a Hitachi és képviselői kizárnak bármilyen elvesztésből vagy egyszerű hanyagságból bekövetkező káresemény iránti felelősséget.
  9. A Hitachi és/vagy képviselői semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges vagy valamiből szükségszerűen következő kárért, beleértve a veszteséget és nyereséget, és ezek a felelősségek a törvényben megengedett mértékig ki vannak zárva.
  10. A készülék használatából vagy áramszünet miatt fellépő károk iránti kártérítési igények a törvényben megengedett mértékig ki vannak zárva.
  11. A Hitachi nem vállal felelősséget a Vevő által a berendezésen elmentett adatok vagy szoftverek tárolásáért vagy folyamatos funkcionalitásáért amelyek egy csere, frissítés vagy fejlesztés (upgrade) során történtek. A Vevő teljes mértékben felelős a biztonsági adat mentésekért (backup).
  12. Ha a Vevő a berendezések karbantartására és javítására egy harmadik felet bíz meg a Hitachi tevékenysége előtt, alatt, vagy után, a Hitachi nem vállal felelősséget a szerviz nemmegfelelőségéért vagy megfelelőségéért, illetve az ebből eredő komplikációkért vagy károkért.
 8. OEM software
  Amennyiben a szerződés tárgya Hitachi szoftvert, szoftver licencet, vagy egy harmadik féltől származó szoftvert („OEM szoftver”) tartalmaz, úgy tekintendő, hogy a Vevő erre nem tett szert, hanem csak a megvásárolt berendezésben vagy azzal együtt történő használatra kapott engedélyt nem kizárólagos és át nem ruházható alapon.   
  A hozzáférési jogok és forráskódok nem képezik a szállítás részét. Az OEM szoftver gyártói licenc feltételeit és egyéb általános szállítási feltételeit a Vevő kérésére fogjuk átadni. A Vevő a szoftver elfogadásával elfogadja azok érvényességét.
 9. Együttműködési kötelezettség
  1. AHitachinak jogában áll visszatartani vagy megszakítani a szolgáltatás teljesítését a Vevő költségére, ha a karbantartandó vagy megjavítandó berendezés nem áll rendelkezésre kifogástalan higiéniai körülmények között, azaz fertőzés veszélye áll fenn.  
  2. A Vevő biztosítja a berendezés szervizeléséhez szükséges időt és hozzáférést.  Ezen felül a Vevő biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi műszaki feltételeket (pl. elektromos áram, víz, fűtés, légkondicionálás, internet kapcsolat, stb.) a Hitachi számára költségmentesen. Az elektromos telepítések az alkalmazandó rendelkezéseknek és szabványoknak megfelelően történjenek.
  3. Amennyiben a Vevőnek cserealkatrészre és tartozékra kedvezményes árat ajánlott Hitachi arra alapozva, hogy a használt részeket visszajuttatják Hitachinak, valamennyi kicserélt alkatrészt a Hitachinak vissza kell juttatni, kivéve, ha a Hitachi erről a jogáról írásban lemondott. Vevő a használt alkatrész vizsgálatára szóló kérését a Hitachi felé azonnal jelezze, vagy legkésőbb az alkatrészcsere után két héten belül.
 10. Közzétételi kötelezettség
  A Vevő azonnal értesíti Hitachit bármely termékbiztonsággal kapcsolatos panaszáról, valamint az Orvosi Eszközök Szabályzata (Medical Devices Regulation) tekintete alá eső súlyos incidensről, amennyiben a kérdéses terméket a Hitachi gyártotta vagy szállította még abban az esetben is, ha párhuzamosan nem nyújtanak be garancia igényt. A hatóságoknak küldött bejelentésről készült másolatot a Hitachi részére is meg kell küldeni.
 11. Elektronikai eszközök megsemmisítése
  1. Ha a Vevő a megvásárolt terméket továbbadja egy harmadik fél részére, a Vevő személyesen vállalja, hogy a kereskedelmi szerződésbe beilleszt egy szakaszt arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt termék annak várható élettartamának végén megfelelően lesz megsemmisítve az utolsó vásárló költségén. Vevő ezennel mentesíti Hitachit a törvény szerinti esetleges kötelezettsége alól, a termék visszavételére és az érdekelt harmadik fél követeléseire vonatkozóan.   
  2. Amennyiben a Vevő elmulasztja ezen kötelezettségét továbbadni, akkor az ő kötelessége lesz visszavenni és a termék élettartamának végén megfelelően megsemmisíteni a terméket a saját költségén.
  3. Hitachikövetelése a kártalanításra a Vevőn keresztül a berendezés használatának végétől számított két évig lesz érvényben. A korlátozási időtartam a Vevőtől kapott, a használat végéről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől kezdődik.  
 12. A Vevő adatainak kezelése
  1. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Hitachi olymódon gyűjti be, tárolja, kezeli és továbbítja, hogy azok az érvényben lévő előírásoknak a legszigorúbban megfeleljenek, beleértve az Európai Általános Adatvédelmi Szabályozást (GDPR) és a Hitachi Titoktartási Nyilatkozatát. 
   A Titoktartási Nyilatkozatnak megfelelően Vevő hírlevelet fog kapni, kivéve ha leiratkozik. A Hitachi Titoktartási Nyilatkozat tájékoztatja a feldolgozott adat kategóriákról, milyen céllal és milyen meggondolásból történt az adatkezelés, az adat használóiról és az adattulajdonos jogairól a GDPR 13. cikkely ff. pontja szerint. A Titoktartási Nyilatkozat a Hitachi honlapján található:
   http://www.hitachi-medical-systems.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html
  2. A Vevő biztosítja és felelős azért, hogy a Hitachi által nyújtott tanácsadás, karbantartás vagy garanciális időszak alatt a Hitachi alkalmazottja ne lásson páciens adatokat. Amennyiben ez elkerülhetetlen és a páciens adatok láthatóvá válnak a Hitachi számára, akkor adatkezelői megállapodást (DPA) kell kötni. Amennyiben ilyen megállapodás nem született, egy általános DPA lép életbe, ami a Hitachi honlapján olvasható:
   http://www.hitachi-medical-systems.hu/adatvedelmi-es-titoktartasi-melleklet-dpa.html
  3. A Vevő felelős azért, hogy alkalmazottait és képviselőit tájékoztassa a fenti bekezdésben ismertetett megállapodásról.
 13. Alkalmazandó jog,  igazságszolgáltatás helyszíne, elkülöníthetőségi záradék
  1. A felek közötti jogi kapcsolat kizárólag a magyar törvénykezés hatálya alá tartozik,  függetlenül a különböző jogrendszerek esetleges ellentmondásaitól. Az ENSZ Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG) nem alkalmazandó.
  2. Bármely vita vagy követelés, amely  a jelen ÁSZF alkalmazásából vagy annak megszegésével kapcsolatban felmerül, a Vevő székhelye szerinti bíróság törvényhozása  elé lesz terjesztve, és valamennyi fél ezennel hozzájárul eme bíróság törvénykezéséhez és helyszínéhez.
  3. Amennyiben bármely szerződéses cikkely, beleértve a jelen ÁSZF-t is, bármely okból hatályát vesztettnek vagy a bíróság vagy más illetékes hatóság által nem kikényszeríthetőnek bizonyul, az ilyen cikkelyt a felek eredeti akaratának leginkább megfelelő hatályos cikkelyre fogják kicserélni. A szerződés további része változatlanul érvényben marad.
 14. Export korlátozás
  1. Hitachi bizonyos termékei kettős használatú termékként lettek besorolva az 1996. december  13-i keltű Árufelügyeleti Törvény értelmében és ezért export korlátozás hatálya alá tartoznak.
  2. Az ilyen termékeket a Vevőnek tilos a vámterületen kívülre exportálni és közvetlenül vagy közvetve elérhetővé tenni olyan harmadik fél részére, aki nem orvosi célú használatra akarja továbbexportálni a terméket, vagy aki részéről egy ilyen cselekedet - az ésszerűséget figyelembe véve - várható.
  3. Hitachi termékei, szoftverei és/vagy technológiája nem használható fel a nemzetközi béke és biztonság megzavarására, beleértve: (i) a tömegpusztító fegyverek tervezését, fejlesztését, gyártását, tárolását vagy egyéb használatát, mint például nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy rakéták, (ii) egyéb katonai tevékenységek vagy (iii) ezen tevékenységek bármilyen felhasználásának támogatása.
Hello! We're happy that you want to talk! Let us know some details and we'll get in touch.
let's talk